darnaguen: (Default)
[personal profile] darnaguen
 I just heard someone from my past died yesterday. And I don't know how I should feel about it.

To clarify a little, he's the guy I'm talking about here.
So my first thought was "Good riddance." Then I realized I had tears streaming down my face. Yeah, complicated.
For all the crap he pulled, I did love him once. And he taught me a lot about myself, if indirectly.
I still think he could have chosen another path, that he still had hope when I met him. I wish he will in the next lifetime.

(Also funny: I had a strange, kind of wistful dream about him a few nights ago. Now I can't help but feeling it was a goodbye.)

Some people I know who knew him feel like celebrating. And I can't blame them. He caused a lot of damage.
To me as well. But still...

Run free, brother. I hope you will find the Moonlight Realm.

----

Kerran, kylmän keväisen kuutamon alla,
alla taivaan harmajan, hiljaisen,
kuljin kanssaan suomaalla vierahalla
sieluni toivetta etsien.

Ei kuu meille näyttänyt kasvojaan,
kuten tähdetkin, peittivät pilvet sen.
Me jäimme lammelle istumaan
aivan hiljaa, yötä kuunnellen.

Oli huurteessa metsä ja roudassa maa,
peitti jääriite soistuvan lammen pintaa;
vaan kaks' oli liekkiä palavaa
mi korvensi kahden yön lapsen rintaa.

Paloi veressä yö, kaipuu rinnassa soi,
vaisto vaati kutsua seuraamaan.
Vaan kutsuun ei kumpikaan vastata voi -
ihmisiä me olemme, orjia vaan.

Vapautta mi hain, sitä löytänyt en,
rauhaa sydämeeni en löytänyt lain.
Vaan vääristyi olemus totuuden
ja itseni pahemmin kahlitsin vain.

On kaukana kuunvalon valtakunta,
sinne pääsenkö koskaan? Tiedä en.
Nukkuu vierelläin veljeni suden unta
-kenties vapauden polkuja kulkien...

-Spring 2004
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

darnaguen: (Default)
darnaguen

November 2013

S M T W T F S
     12
345678 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 24 September 2017 14:04
Powered by Dreamwidth Studios